سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شهره محمدی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تقی عبادی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبی
شهاب کریمی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمداحسان اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی

چکیده:

از جمله کاندیدای مطلوبترین پلاستیکهای مورد استفاده در انواع بسته بندیها در سراسر جهان بطریهای PET هستند. این پلاستیک به دلیل خصوصیات ویژهای مانند عدم شکستگی و وزن بسیار کم در مقایسه با بطریهای شیشهای با حجم مشابه، بهبرای انواع آشامیدنیهای معمول و همچنین نوشیدنیهای حساس مورد اسافاده قرار میگیرند. امروزه، استراتژیهای مناسب مدیریت پسماند یکی از جنبههای مهم توسعه پایدار است. دفع پلاستیک های مصرف شده نیازمند به وضع قوانین است و باافزایش هزینههای مربوطه همراه است . از اینروتقاضا برای روشهای جایگزین دفن، قابل توجه است که از جمله جایگزینهایمناسب به کاهش از مبدا، استفاده مجدد، بازیافت، استفاده از ارزش حرارتی و استفاده به عنوان سوخت میتوان نام برد. تا مدت- ها بازیافت بطری به بطری PET مصرف شده امکان پذیر نبود که میتوان آن را به سبب عدم وجود دانش لازم در زمینه آلودگی-های مربوط به پلیمرهای مصرفی در تولید این مواد بسته بندی در حین استفاده مرتبه اول و یا در زمان جمع آوری بود و همچنین میزان کم راندمان حذف آلودگی فرآیندهای بازیافت دانست. در حال حاضر بیش از دو قرن پس از گذشت اولین مصوبات فرآیندهای بازیافت پاک PET ، در این مقاله به مدیریت بازیافت PET و فناوریهای بازیافت پاک از دیدگاه توسعه پایدار در راستای حفاظت از محیط زیست میپردازد