سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ملیحه مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ
عبدالرسول سلمان ماهینی – دکترای محیط زیست، دانشیار ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مرجان محمدزاده – دکترای طراحی محیط زیست، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
سیدحامد میرکریمی – دکترای محیط زیست، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

وقتی صحبت از صنعت به میان میآید، در اذهان عمومی مقوله فناوری مجسم میشود و هنگامی که بحث بر سر درآمد است، به نظر میرسد که بیشترین منابع درآمدی در ارتباط با فناوری است. امروزه صنعت پویایی پدید آمده که فنآوری در آن ابزاریبیش نیست. در این صنعت نوظهور، جاذبههای طبیعی عامل توسعه هستند این صنعت طبیعتگردی یا اکوتوریسم نام دارد. مدیریت تفرجی در اکوسیستمهای تفرجی وابسته به درک مردم از این مناطق است. بنابراین برای مدیریت بهتر نیاز به توجه به خواستهها،علایق و درک بازدیدکنندگان از این مناطق است. در برنامهریزی و مدیریت تفرجی مناطق حفاظت شده بر اساس اصول توسعه پایدارباید توجه داشت که اولاً فعالیتهایی میتوانند اجرا شوند که برای کارکردهای اصلی این مناطق مضر نباشند و ثانیاً کارکردهای مناطق تحت حفاظت را بطور دائم ممکن سازند. پژوهش حاضر در نظر دارد به بررسی طیف فرصتهای تفرجی در یکی از مناطق مستعدگردشگری با توجه به نظرات بازدیدکنندگان بپردازد. از این رو از روش پرسشنامهای برای جمعآوری آراء بازدیدکنندگان در مورد ترجیحات تفرجی استفاده شد و برای تحلیل دادههای جمع آوری شده فرمولی تدوین گردید. و از نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج نشانگر تغییر تدریجی تمایلات بازدیدکنندگان در انتخاب فعالیتهای تفرجی به ترتیب زیر میباشد: پرندهبینی، شنا، عکاسیوفیلمبرداری از طبیعت، منظرهبینی، سوارکاری، قایقرانی، ماهیگیری، استراحت، تحقیق، اردوزنی، مشاهده میراث فرهنگی، خورگشت،دوچرخهسواری، شکار. بنابراین برقرای تسهیلات برای این فعالیت ها با استقبال مردمی روبرو خواهد شد و در حین بهره برداری صحیح از منطقه منبع درآمد مناسبی برای ساکنان بومی و خود منطقه فراهم می کند.