سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمانه الهیان – دانشجو، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدادیب ابریشمی فر – استادیار، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله مدیریت انرژی در خودروی الکتریکی ترکیبی با استفاده از کنترلکننده فازی پیشنهاد شده است. برای به دست آوردن پاسخ بهینه کنترلکننده فازی، الگوریتم ژنتیک برای تعیین مقادیر توابع عضویت به کار رفته است. با توجه به اینکه ابعاد منابع تغذیه بر میزان مصرف سوخت اثر دارد، ضرایب منابع تغذیه با استفاده از الگوریتم ژنتیک به گونهای تعیین میشوند تا میزان مصرف سوخت کمینه باشد. کلیه شبیهسازیها با استفاده از نرمافزار ADVISORدر محیطMATLAB/Simulink و برای دو کنترلکننده ترموستات و فازی بهینه انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از این دو روش کنترلی نشان دهنده کارآمدی روش پیشنهادی است