سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی پرویزی مساعد – دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، آزمایشگاه شبکه های ه
امجد انوری مقدم – دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، آزمایشگاه شبکه های ه
امیر قاسم خانی – دانشگاه تهران ، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، آزمایشگاه شبکه های ه
محمد ستاره –

چکیده:

ریز شبکه مفهومی است که در آن منابع انرژی تجدیدپذیر و بالقوه موجود مانند باد، انرژی خورشید و غیره به همراه منابع تولیدی مرسوم نظیر پیل های سوختی و میکروتوربینها، یافت میشود که نه تنها با هم رابطهبرقرار مینمایند بلکه این ارتباط به سایر شبکه های بزرگتر در رده توزیع نیز کشیده میشود. از طرفی تمامی این منابع تولید پراکنده به همراه سیستم های ذخیره کننده انرژی دارای قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی تولید وذخیره انرژی هستند. در این مقاله یک سیستم مدیریت انرژی چند هدفه به منظور بهینه سازی عملکرد ریز شبکه در کوتاه مدت ارائه می شود. به علت غیرخطی بودن ماهیت مسأله و قیودحاکم بر آن، از روش بهینه سازی چند هدفه غیرخطی مبتنی بر ضرایب وزن دهیاستفاده شده است. در این الگوریتم با توجه به وضعیت واحد های تولیدیو پاسخگویی بار، یک برنامه ریزی مناسب جهت توزیعبهینه منابع انرژی در ریز شبکه نمونه با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و آلودگیصورت میگیرد. در مدلسازی ریزشبکه ی مذکور از تکنولوژیهای مختلف نظیر توربین بادی، میکروتوربین، سلول خورشیدی، پیل سوختی، باتری و دیزل ژنراتور استفاده شده است و حضور آن در بازار خدمات جانبی به صورت رزرو چرخان مدلشده است.