سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شیما افضلی گروه – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حمید رضا میرزایی خلیل آبادی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه به بررسی انرژی مصرف شدهی نهادهها و تولید شده توسط محصول خرما و رابطهی بین انرژی نهادهها و محصول در بم پرداخته شد.برای این مقصود، دادهها از ۱۳۴ خرماکار جمعآوری شد. نتایج نشان داد که در صورتی که کشاورزان منطقه به استفاده بهینه از نهاده ها روی بیاورند مقدار انرژی مصرف شده در هکتار از ۷۶۳۴۶/۸ به ۷۲۶۲۶/۹ مگاژول کاهش می یابد همچنین بهره وری انرژی،کارائی آن و انرژی ویژه که به ترتیب، ۰/۰۸۲ کیلوگرم بر مگاژول، ۰/۹۸ مگاژول بر هکتار و ۱۲ مگاژول بر کیلو گرم می باشد بترتیب به ۰/۰۸۶ کیلوگرم بر مگاژول، ۱/۰۳ مگاژول بر هکتار و ۱۱/۵ مگاژول بر کیلو گرم بهبود می یابند. از طرف دیگر انرژی خالص که در وضعیت موجود منفی بوده (۸۲۶/۸-) به ۱۸۳/۱ مگاژول بر هکتار افزایش می یابد. از همه مهم تر اینکه مصرف انرژی غیر قابل تجدید که در حال حاضر ۵۶۹۲۵/۳ مگاژول می باشد به ۵۲۰۸۲ مگاژول کاهش می یابد.همچنین یافتهها نشان داد که، شدت استفاده از نهادهها،بخصوص کودهای شیمیایی، در تولید خرما محصول تولید شده را افزایش میدهد ولی نتایجی مانند آلودگی محیط زیست و گرم شدن کره زمین را به همراه خواهد داشت. بنابراین بایست سیاستی جدید با تأکید به مصرف انرژی بدون تنزل و کاهش منابع طبیعی برای چنین مزارعی طراحی شود.