سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد ابراهیمی – کارشناس ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد
مریم کیان – عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد

چکیده:

ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به زندگی بشر تغییرات بسیاری را در سازمان ها به وجود آورده است. در این راستا، مدیریت منابع انسانی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های سازمانی نیز از این تغییرات گسترده مصون نبوده است و ماهیت کارکردهای آن از حالت سنتی به الکترونیکی تغییر یافته است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا ابهام در مورد نوع تأثیر مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی (مثبت یا منفی بودن) برطرف شود و تأثیر استفاده از مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر عملکرد مدیریت منابع انسانی در دو بعد اثربخشی و کارآیی بررسی شود. روش پژوهش توصیفی – کاربردی و جامعه آماری شامل متخصصان منابع انسانی و پژوهش و توسعه اداره کل آموزش و پرورش استان فارس بود که ۲۸۵ نفر را در بر می گرفت و تعداد ۱۶۴ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از ابزار پرسش نامه محقق ساخته برای بررسی فرضیه ها استفاده شده است. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر اساتید، صاحب نظران، کارشناسان مدیریت منابع انسانی و همچنین تعدادی از مدیران جامعه ی مورد مطالعه تأیید گردید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، ۸۶/۰ بدست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا از آزمون همبستگی اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده شد و در پایان، با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی برازش کلی، مدل پژوهش مورد بررسی و برازش مدل، مورد تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد، استفاده از مدیریت الکترونیک منابع انسانی در واحدهای منابع انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس موجب بهبود عملکرد در دو جنبه کارآیی و اثربخشی می شود. همچنین مشخص کرد که مدیریت الکترونیک منابع انسانی بر بهره وری سازمان نقش بسیار گسترده و ارزنده ای دارد و لذا تأثیرات این نقش را می توان در خدمات رسانی سازمان، پتانسیل سازمان، سرمایه گذاری سودآور در سازمان، راندمان کاری کارکنان، رضایتمندی و انگیزش کارکنان، امکانات رایانه ای، اتصال شبکه ها و اینترنت، امنیت اطلاعاتی، خدمات رسانی خوب نرم افزارها، کیفیت کاری سازمان، اطلاعات متخصصین و ارتباط الکترونیکی با محیط مشاهده نمود