سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

سعیده محمدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی
نرگس ایمانی پور – استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه پیشرفت سریع و روزافزون فنآوری اطلاعات و ارتباطات و قابلیتهای کاربردی آن در حوزههای مختلف سازمان، باعث رسوخ فنآوری اطلاعات در فرآیندها و سیستمهای منابع انسانی شده و رویکرد جدیدی را در مدیریت منابع انسانی ایجاد کرده است که از آن به عنوان مدیریت الکترونیکی منابع انسانی (e-HRM) نام می برند.همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نوو نظرات تازه اند .آنها باید شرایطی را فراهم آورند تا خلاقیت کارکنان بارور شده، روحیه کارآفرینی پیداکرده و بتوانند به راحتی ، مستمرا و به طورفردی یا گروهی فعالیتهای نوآورانه خود را به اجرا درآورند. لذا در این میان نقش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی ، نقشی محوری است . محقق دراین مقاله برآن است تا تاثیرگذاری معنی دارمدیریت الکترونیکی منابع انسانی رابرتشویق افراد به کارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار دهد.بدین منظور ، به بررسی وضعیت وتاثیر زیرسیستم های اصلی مدیریت الکترونیکی منابع انسانی درتحقق کارآفرینی سازمانی خواهیم پرداخت . درضمن مقاله حاضر که نتایج یک تحقیق توصیفی پیمایشی راارائه خواهد نمودگزارشی ازیک تحقیق درحال انجام است که براساس یافته های تحقیق حاضر و همچنین بررسی ادبیات موضوع، پیشنهاداتی برای ارتقای وضعیت کارآفرینانه نظام مدیریت منابع انسانی ارایه خواهد گردید.