سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افسانه احمدی مقدم –

چکیده:

امروزه توسعه مدیریت استعداد یکی ازمهمترین عوامل کسب و کاروازمولفه های کلیدی حفظ مزیت رقابتی پایدار درسازمانها به شمار میرود امروز منابع انسانی سرمایه سازمانهامحسوب میشوند و مشخص شده است که انسانها عامل اصلی بقای سازمانهای درحال رقابت هستند تونکه نژاد و داوری ۱۳۸۸؛۵۱-۸۰ با پیچیده شدن محیط و تنوع فرهنگ ها و مشاغل درسازمانها به تدریج نقش منابع انسانی هم تغییر کرده است سازمانها یامروزی به نیروهای خلاق انعطاف پذیر و پاسخ گونیاز دارند و ازسوی دیگر شناسایی جذب و نگهداری این نخبگان درسازمان بسیارمشکل تر ازقبل شده است دراین نوشتار ابتدا به بررسی عوامل راهبردی زمینه ساز جهت مدیریت استعداد می پردازیم و سپس ابعادمدیریت استعداد مهمترین پیامدهای مدیریت استعداد درسازمانها را بررسی می کنیم