سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فریدون عبدصبور – شرکت برق منطقه ای تهران-کشور جمهوری اسلامی ایران
علی حسن زاده – شرکت برق منطقه ای تهران-کشور جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

ممکن است اینگونه برداشت شود که رقابت وایجاد مزیت رقابتی برای صنایع وکسب وکارهای دولتی یا انحصاری ویا دارای مطلوبیت عامه، چندان معنی وضرورت ندارد. اما تغییر و تحولات مستمر دنیای کنونی بویژه در حوزه تکنولوژی، افزایش پاسخگوییها، مسئولیت اجتماعی، تنگناهای بودجه ای ومانند این موراد بهره گیری از تفکر استراتژیک در فرآیندهای خلاقیت ونوآوری ومدیریت دانش را برای این گروه از سازمانها بیش از پیش الزام آور ساخته است. تولید علم، تشویق وترغیب خلاقیت، رویکرد آینده محور، تحول آفرینی استراتژیک، تبدیل منابع پای ه به الگو ی دانش پایه ومانند این موارد بعنوان سیاستهای اساسی نوآور ی وشکوفایی بویژه در حوزه ملی جز با بررسی وتحلیل مستمرعوامل وابعاد درون وبرون سازمانی سازمانها بویژه در صنایع حساسی مانند برق میسر نخواهد بود. در این مقاله سعی بر آن است تا با بهره گیری از مدل سه بعدی عوامل اثرگذارسازمانی-ساختاری، محتوایی وزمینه ای- و تلفیق آن با مدل سه سطحی تدوین، اجرا وکنترل مراحل نوآوری وبررسی الزامات فرآیند مدیریت دانش در چارچوب یا الگوی جامع به تشریح فرآیند مدیریت استراتژیک نوآوری در شرکت برق منطق ه ای تهران – بعنوان یکی از مهمترین وحساس ترین سازمانهای صنعت برق بویژه با ماموریت برق رسانی به پایتخت کشور- پرداخته و در نهایت پیشنهادهایی کاربردی ارائه گردد.