سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میرکلائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین صمدی میرکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
عباس بابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
علی رضا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

مدیریت استراتژیک با تکیه بر ذهنیتی پویا، آیندهنگر، جامعهنگر و اقتضایی، راهحل بسیاری از مسائل سازمانهای امروزی است. با توجهبه شرایط ویژه کسب و کارها در جهان امروز و تغییر مداوم متغیرهای محیطی، دیگر نمیتوان بسیاری از دادهها را منجمد کرد و اقدام به برنامه ریزی بلندمدت در آینده نمود. از همین رو در چند سال اخیر جنبشی که در حوزه مدیریت استراتژیک در دنیا صورت گرفته است در حوزه نوآوری و خلاقیت در استراتژی و جنبشهای پارادایمی در حوزه استراتژیک میباشد. یکی از مهمترین تحولات در این حوزه که منجر به پیدایش انقلابی در حوزه استراتژیک شده است، استراتژی اقیانوس آبی میباشد که با رویکرد تفکر استراتژیک همراه با نوآوری در حوزه استراتژیک اقدام به ارائه مجموعهای از ابزارها و رویکردهای خاص جهت تحقق آن نموده است. در این مقاله ضمن تعاریفی از استراتژیها و ماهیت آنها، مفاهیم رویکرد مدیریت استراتژیک مبتنی استراتژی اقیانوس آبی و تفاوت آن با استراتژیهای دیگر بیان، مزیت و کاربرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نقش خلاقیت و نوآوری در اجرای استراتژی اقیانوس آبی مورد بررسی قرار گرفته و در پایان جمع بندی ارائه شده است