سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
سیمین صالحی نژاد – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده:

اهداف هر سازمان فلسفه وجودی آن سازمان محسوب می شود. اثر بخشی و کارایی به عنوان دو هدف مهم در همه سازمانها نیازمند تدابیری است که مدیران آنها را اتخاذ می کنند، از طرفی محدودیت منابع و تغییرات محیطی در عرصه های مختلف داخلی و خارجی اهمیت مدیریت را بیش از پیش مشخص می نماید. مدیریت برون نگر امروز مدیران را از میان اعداد و ارقام درون سازمان بیرون کشیده و روانه بازار نموده چرا که دیگر دغدغه او بودن یا نبودن در این بازار رقابتی و جهانی است. رفتار موفق م دیران استراتژیک سرشار از توجه به محیط، تشخیص به موقع فرصت ها و جهت گیری در راستای بهره گیری از آن است. امروزه دیگر برای باقی ماندن در چرخه رقابت وجود مدیرانی با قدرت خلق استراتژی های اثر بخش از ضروریات است. مدیرانی که دارای هوش استراتژیک باشند تا از این عنصر برای ایجاد استراتژی های مناسب بهره برده و موجبات رشد و توسعه سازمان را فراهم نمایند. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن پرداختن به مفاهیم مدیریت استراتژیک و ه وش استراتژیک به فرآیندها، چالش ها و ا همیت هوش استراتژیک در بهبود فرآیند مدیریت استراتژیک، اشاره می شود و در نهایت راهکارهایی برای توسعه آن ارائه می شود.