سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

مهین خطیب نیا – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین
بهنام روح الامین – کارمند خطوط لوله و نفت مخابرات شهرستان نایین

چکیده:

پژوهش حاضر با عنوان ارزیابی ارتباط استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک با پاسخگویی زنجیره تامین در مراکز منتخب شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران صورت گرفته است که پس از انتخاب مدل مفهومی مناسب برای سنجش ابعاد مهم زنجیره تامین، پرسش نامه ای تهیه و پس از تایید روایی و پایایی بوسیله نظرات خبرگان و آزمون آلفای کرونباخ با عدد ۰٫۹۲۴ ، از افراد با سابقه و مدیران در مراکز منتخب و واحدهای ستادی و عملیاتی نظر سنجی به عمل آورده شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی، داده های جمع آوری شده برای بدست آوردن نتایج مورد استفاده جهت تایید فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها و آزمون T سطح مطلوبیت داده ها را تایید کرد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد ،که ابعاد گوناگون مدل مورد سنجش، با یکدیگر ارتباط قابل قبولی دارند. در نهایت، اهمیت ابعاد زنجیره تامین ناب و چابک از نظر خبرگان شرکت با اهمیت بالا مورد تایید قرار گرفت و سوالات پژوهش پاسخ داده شد.