سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهرام جلوداری ممقانی – دکترای علوم استراتژیک و مدیریت کیفیت

چکیده:

با نگاهی به سازمانها از نقطه نظر مدیریتی به زودی به این نکته پی خواهیم برد که سازمانهای امروزه بویژه در ایران در چند سال گذشته به نقش و اهمیت علم مدیریت در بهبود فرآیندهای سازمانی آگاهی یافته و با روش های متعددی سعی در ایجاد تغییرات ساز مانی هستند . برخی از سازمانها از مدلهای مدیریت کیفیت ، تعالی سازمانی ، مهندسی مجدد و تعدادی از سازمانها سعی در تغییرات تکنولوژیکی و نرم افزاری دارند . در مصاحبه با مدیران و کارکنان این سازمانها , بعضی از مدیران از تغییرات حاصله اظهار رضایت می کنند و این درح الی است که کارکنان آنها اظهار نارضایتی نموده و اثرات تغییرات را درسازمان خود اندک و یا حتی ناچیز قلمداد می کنند . براستی علت اینکه این همه سرمایه گذاری در فرآیند بهبود چرا نتایج درخشانی را در سطح ملی و بین المللی با خود به ارمغان نیاورده و زیربناهای رقابت پذیری را در سطح جهانی تقویت نمی نمایند ، چیست ؟ نگارنده اعتقاد دارد شروع تغییرات و انجام پاره ای از تغییرات در سطح سازمان در رسیدن به اهداف ملی و بین المللی کافی نبوده ، بلکه فرآیند تغییرات باید بعنوان یک فرآیند استراتژیک قبل از شروع تغییرات در سازمان بخوبی برنامه ریزی و اجرا گردد . آنچه که در این مقاله می آید ، معرفی مدل مدیریت تغییر با استفاده از مدل آدکار است . قطعا استفاده از این مدل به مدیران در فرآیند انجام تغییرات سازمان کمک شایانی کرده و انجام تغییرات را در سازمان به یک امر زیربنایی و اثر بخش در راستای برنامه های تحول سازمانی تبدیل خواهد نمود.