سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد شکوهی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیدرضا بلاغت – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

یادگیری زبان همواره از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده است. بر همین اساس روش های بسیاری برای آموزش و یادگیری زبان های خارجی معرفی شده اند. در این میان، برای یافتن راه حلی مناسب باید برخی از دیدگاه های فلسفی را که در زمینه ی تعلیم و تربیت سخنی داشته اند بررسی نمود. در این بررسی سعی شده است دیدگاه های پراگماتیسم و ایدئالیسم در امر آموزش زبان مورد مطالعه قرار بگیرند. دیدگاه پراگماتیسم بر اساس تجربه و دیدگاه ایدئالیسم بر پایه ی کسب معرفت از طریق دیالکتیک است. به هرحال، استفاده از هردو دیدگاه میتواند به امر یاددهی زبان بیگانه کمک نماید، اما برخی از موارد مطرح شده از جانب این دو دیدگاه نیز بایستی تعدیل یا حذف گردند. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و از ادبیات مختلفی در این زمینه بهره برداری شده است