سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما محمدی گل افشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی
علی اکبر موسوی – دانشیاردانشگاه علوم و تحقیقات فارس
فردین بوستانی – استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات فارس ایران

چکیده:

درسالهای اخیرمدیریت جامع و یکپارچه منابع آب و بهره برداری از آن به عنوان یک منبع پایدار درسطح بین المللی بیشازپیش اهمیت پیدا کرده است که دلیل آن میتواند رشد روزافزون جمعیت جهان گسترش شهرها و اتمام بخش قابل توجهی ازمنابع غیرقابل احیا مثل نفت باشد اگاهی از روند تغییرات و پیش بینی کیفیت اینده آب رودخانه تالار باتوجه به طرح ها و برنامه های آبی شهری کشاورزی و صنعتی امکان پیش بینی مشکلات احتمالی اینده و برنامهریزی و چاره اندیشی برای آنها را فراهم می آورد هدف ازارایه این مقاله شناخت وضعیت کیفی رودخانه دردوره یک ساله براساس تحلیل نتایج نمونه برداری ها دررودخانه تالار است دراین تحقیق ابتدا به شبیه سازی شیمیایی و بیولوژیکی برمبنای مدلهای پخش و انتقال آلودگی با استفاده ازمدل انالیز کیفی wasp پرداخته میشود و سپس با تعیین منابع آلاینده و همچنین براورد آلودگیها دربازه های مکانی و زمان یدررودخانه راهکارهایی برایمدیریت و کنترل ورود این الاینده ها به سیستم رودخانه ارایه میشود.