سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدامیرحسین هاشمی – استادیار گروه مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین
محسن دادستان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشکده مهندسی عمران و نقشه برداری دانشگاه آزاداسلامی واحدقزوین

چکیده:

نتایج پیش بینی خسارت درسازه ها میتواند به عنوان یک ابزار بسیارمفید برای کاهش ریسک لرزه ای درزلزله ها استفاده شود برای غلبه برمشکل پراکندگی داده ها درتحلیل رگرسیونی به منظور تهیه طیف خسارت ازالگوریتم درخت تصمیم C4.5 برای پیش بینی خسارت درسازه های فولادی درزلزله ها استفاده میشود درتهیه طیف خسارت ساختمانهای فولادی به صورت یک سیستم یک درجه ازادی مدل میشوند و انالیز غیرخطی تاریخچه زمانی برای ایجادیک مجموعه ازسازه های یک درجه ازاد انجام میشود و بااستفاده ازشاخصهای خسارت طیف خسارت تهیه میشود دودرخت تصمیم بااستفاده ازمقادیر کیفی شاخصهای خسارت اموزش می بینند اولین درخت تصمیم تعیین می کند که ایاخسارتی درساختمانها اتفاق می افتد سپس دردومین درخت تصمیم پیش بینی میزان خسارت برمبنای خسارت قابل تعمیر غیرقابل تعمیر و تخریب کامل ساختمان انجام می پذیرد