سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

انوش نوری اسفندیاری – مدیر امور اقتصادی شرکت مدیریت منابع آب ایران

چکیده:

همزمان با رشد اقتصادی رشد جمعیت شهری تحولات ساختار اقتصادی شهرها و ارتقای انتظارات و کیفیت تامین نیازهای شهروندان ریسک خطرات طبیعی و انسان ساخت افزایش یافته است و مسائل و چالشهای مهمی از دیدگاه مدیریت آب و محیط زیست شهری مطرح می شود سال ۲۰۱۱ میلادی توسط تشکیلات سازمان ملل متحد به عنوان آب و شهرنشینی نامگذاریشده است تا با تدابیر وبرنامه هایی توجه به همگان به اهمیت آب برای جمعیت روبه گسترششهری جلب شود درحالیکهنقش خدمات مدیریت آب شهری به مرور زمان دچار تحولات مهمی شده است اما بنا بهدلایلی جایگاه مدیریت آب درفضای برنامه ریزی تعاملی و راهبردی مدیریت شهری هنوز به روشنی ودقت کافی مشخص نیست براساس تجربیات بعضی از شهرهای جهان تامین آب و سایر خدمات مرتبط برای اقتصاد شهری از ح الت منبع با ارزش و کمیاب برای شرب و بهداشت و فعالیت های اقتصادی درمواقع عادی فراتر رفته و بلحاظ تاثیر تعیین کننده درخشکسالی ها و سایر حوادث غیرمترقبه و تغییراقلیم و مهمتر از مهم بازسازی مجدد اقتصادشهری برموازین پایداری مورد توجه قرارگرفته است این مقاله با هدف کاهش برخی از ابهامات درمسیر بهم پیوستگی و دوسویه کردنارتباطات میان مدیریت آب و اقتصاد شهری به قابلیت های اثر گذاری درانتخاب های سیاستی های هریک توسط دیگری می پردازد.