سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن حاجی کاظمیان – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
محمدعلی بادامچی زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
محمدعلی قربانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

تامین آب مورد نیاز شهر تبریز بخصوص در سالهای اخیر یک چالش مهم فراوری مدیران بخش آب بوده است آب شهر از طریق خطوط انتقال از زرینه رود نهند و منابع آب های زیرزمینی چاه ها و قنوات تامین می شود مدیریت تامین آب شهر با اهداف اقتصادی زیست محیطی و قابلیت اطمینا سیستم تامین دراین مقاله موردبررسی قرارگرفته است علاوه بر منابع ذکر شده کنترل نشت و تعمیر شبکه به عنوان یک راهکار مدیریت تقاضا دیده شده و مدل تشکیل شده برای مدیریت آب شهر تا سال ۱۴۰۲ بهینه سازی شده است تغییرات جمعیت و الگوی مصرف شهروندان در تشکیل مدل مورد توجه دقیق قرارگرفته و قابلیت اطمینان سیستم به منظور ارزیابی عملکرد سیستم تامین آب شهر به عنوان یک تابع هدف به کارگرفته شده است برای حل مدل بهینه سازی چند هدفه از برنامه ریزی سازشی استفاده و مدل با استفاده ازالگوریتم ارتقا یافته مجموعه ذرات PSOMS حل شده است