سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرحناز سهراب – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج
فریبرز عباسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

با توجه به شرا یط خاص اقلیمی کشور و پائین بودن امکان افزایش منابع جدید آب مورد استفاده در بخ ش کشاورزی و ضرورتافزایش تولیدات کشاورزی از منابع آب محدود، استفاده از روش های علمی و فنی مناسب برای افزایش بهره وری آب کشاورزیاز ضروریات بخش کشاورزی است . تعیین علل پایین بودن بازده آبیاری در کشور، شناسایی خلاءهای تحقیقاتی و ارائهراه کارهای مناسب برای ار تقاء بازده و بهره وری مصرف آب می تواند در سطح ملی کمک شایانی در برنامه ریزی آب مورد نیازبخش کشاورزی و افزایش درصد موفقیت پروژه های آبیاری داشته باشد و موجب بهبود و اصلاح بازده آبیاری در سطح کشورشود. برای نیل به این اهداف، در این مطالعه نتایج حاصل از مطال عات انجام شده در خصوص ارزیابی بازده آبیاری در سامانه ها وشبکه های مختلف آبیاری (سنتی و پائین دست سدها ) در سطح کشور طی چند دهه اخیر جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده اند.همچنین، ضمن بررسی روند تغییرات بازده آب آبیاری طی چند دهه اخیر، متوسط کارایی مصرف آب محصولا ت مختلف نیزبررسی شد . بر اساس جمع بندی و تحلیل نتایج حاصل از حدود ۱۰۰ مورد تحقیق و مطالعه منتشر شده در خصوص بازده آب آبیاری در سطح کشور (حدود ۱۰۰۰ نوبت آبیاری) از سال ۸۹-۱۳۵۱، متوسط بازده کاربرد آب آبیاری از ۲۳/۶ تا ۸۳/۶ درصد متغییر و میانگین آن ۵۴/۶ درصد بود. میانگین بازده کل آبیاری ۴۵/۵ درصد (با احتساب ۸۳/۷ درصد انتقال و توزیع ) و با فرض ۷۵/۹ درصد بازده انتقال و توزیع ، بازده کل آبیاری حدود ۴۱/۲ درصد بود.