سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منیژه قهرودی تالی – دانشیار گروه جغرافیای دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

موقعیت ایران در قلمرو خشک و نیمه خشک دنیا سبب گشته تا ضرورت توجه به مدیریت آب در زمینهای کشاورزی افزایش یابد. امروزه محققین و مسئولین منابع آب کشور به ابزارها و تکنیکهای مدیریتی در زمینهای کشاورزی توجه ویژه دارند. یکی از الگوهایی که در این خصوص در دنیا به کار می رود. تکنیک طراحی الگوی زهکشی با بکارگیری مدل Geodatabase می باشد. این پژوهش تکنیک فوق را با هدف مدیریت داده آبیاری در زمینهای کشاورزی جنوب تهران با مساحت ۲۷۵،۷ کیلومتر مربع، کارگرفته است. داده های مورد استفاده در این تحقیق تصویر ماهواره ای ETM سال ۲۰۰۵ ماه اردیبهشت، داده های اقلیمی و نقشه های توپو گرافی ۱:۲۵۰۰۰ می باشند. با استفاده از ترکیب باندهای ۵، ۴، ۳ و مشاهدات میدانی کاربری اراضی مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس داده های ارتفاعی مستخرج از نقشه های توپوگرافی ۱:۲۵۰۰۰ مدل رقومی ارتفاع ساخته شد و بر اساس آن و تکنیک Reconditioning آستانه زهکشی تعیین گردید و Geodatabase آن بر اساس ۲۴ واحد طراحی گردید. خطوط تمرکز، تراکم و نقاط خروجی برای ۲۴ واحد طراحی و کد گذاری گردید. نتایج مطالعات در این منطقه نشان داد که کل مساحت اراضی مورد مطالعه در جنوب تهران، حدود ۷۵ درصد آن که معادل ۲۰۷،۹۷ کیلومتر مربع اراضی آبی می باشد دارای ۱۵۶ متر اختلاف ارتفاع است. واحد های طراحی شده این امکان را فراهم می سازد که حجم آب مورد استفاده با دقت زیاد از لحظه ورود مورد آنالیز قرار گیرد و منابع آب با توجه به نیاز آبی گیاه، شرایط زمین، واحدهای بالا دست و پایین دست، نیروی کار و … تحت مدیریت قرار گیرد. امکان به هنگام سازی این الگوریتم نیز وجود دارد و آیتم های دیگری مانند عناصر خاک شناسی، آلودگی و غیره قابلیت ترکیب شدن با داده ها را دارند. بانک داده طراحی شده می تواند از طریق شبکه های اینترانت یا اینترنت تحت کنترل سازمان های مسئول باشد.