سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صالح ملک پور – کارشناسارشد مهندسی زلزله، سازمان مدیریتبحران کشور
محمدحسین یزدانی – کارشناسارشد مدیریتبحران، سازمان مدیریتبحران کشور
محمدفرید لطیفی – معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریتبحران کشور

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی وضعیت موجود کشور در برابر حوادث و سوانح پرداخته شده و همچنین آمار حوادث ۱۸ سال اخیر کشور ارائه شده است. در ادامه مشکلات موجود مراکز جمعیتی کشور بیان شده و سپسسیاست های کلان کشور در امر مدیریت بحران آورده شده است. نقاط قوت، تنگناها و محدودیت ها در مدیریت بحران کشور با دیدی نقادانه و منصفانه ذکر شده و اهداف تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و همچنین وظایفسازمان بیان شده است. مدیریتبحران در قوانین بودجه ای و برنامه پنجم توسعه کشور و چالشهای موجود در این ضمینه بررسی شده است. در نهایتاز وضع موجود مدیریتبحران کشور نتیجه گیریهایی شده و پشنهادانی نیز ارائه شده است.