سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدجواد کرم افروز – دکترای فلسفه تعلیم و تربیت هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانش

چکیده:

یافته های تحقیقی نشان میدهند که رهبری یک مقام فعال و یا صرفا دارای رفتار بخصوصی نیست بلکه رهبری بیشتر از طریق کارکردن با اعضای گروهشناخته می شود که در آن صورت رهبر با شرکت کردن فعالانه درگروه و نشان دادن توانایی خویش در ایجاد تشریک مساعی و کارجمعی مورد قبول گروه واقع می گردد گریفیث به نقل از استاگدیل ترجمه بخشی ۱۳۷۵ ص ۱۷ تحقیق حاضر نیز که از نوع توصیفی زمینه یابی است به منظور بررسی مقبولیت مدیران از نظر کارکنان انجام شد بنابراین پرسشنامه ای حاوی سبکها و کارکردهای مدیریتی تهیه و اعتباریابی شد سپس در یک نمونه ۳۴۰ نفری از دانش آموزان کارکنان مناطق آموزشی شهر تهران در سال ۸۶-۱۳۸۵ به اجرا درآمد. ابزار اندازه گیری دراین پژوهش شامل یک پرسشنامه محقق ساخته ۲۴ سوالی است که اعتبار محاسبه شده آن ۰/۷۵ است در استخراج داده ها با توجه به اینکه تعداد سوالات درهر مولفه با تعداد سوالات در مولفه دیگر متفاوت است بنابراین برای محاسبه نمرات باید از فرمول نمرات همسان شده استفاده نمود.