سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه عموزاده – دستیار علمی دانشگاه پیام نور واحد دره شهر
فاطمه پالیزبان – مدرس دانشگاه پیام نور واحد دره شهر
مهیا عموزاده – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر
فریبا چترزرین – مدرس دانشگاه پیام نور واحد دره شهر

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی و شناخت تاثیر عوامل جمعیت شناختی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مختلف درمدگرایی جوانان می باشد به عبارت دیگر دراین مقاله سعی شده به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا دریک جامعه افراد به مدگرایی متوسل میشوند برهمین اساس متغیرها و فرضیاتی ازدودیدگاه نظری مهم یعنی یادگیری اجتماعی درسطح خرد و نظریه خرده فرهنگ مدگرایی برای تبیین پدیده مدگرایی درجامعه استنتاج شده است نتایج نشان داد که رابطه بین متغیرهایی مانند تاثیر د رامد خانواده درمدگرایی میزان هزینه های ماهیانه ای که صرف خرید لباس می شود تقلید ازلباسهای تبلیغ شده درتلویزیون ماهواره اینترنت و تقلید از گروه های مرجع درگرایش به مدگرایی براساس ضریب همبستگی اسپیرمن رابطه ای معنادار و با استفاده ازضریب همبستگی پیرسون با اطمینان ۹۵درصد معنی دار می باشد و رابطه بین متغیرهایی ماننددوستان با پوشش ساده و سنتی داشتن داشتن دوستانی که ازمدهای روز استفاده می کنند داشتن دوستانی ازطبقه متوسط بهبالا خواندن نماز گرفتن روزه شرکت درنماز جمعه شرکت درنماز جماعت و درگرایش به مدگرایی براساس ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسونرابطه معنادار نمی باشد.