مقاله مدیریت فرسایش خاک در اراضی کشاورزی با استفاده از نقشه های دقیق هم فرسای باران (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات پخش سیلاب سهرین قره چریان، استان زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۴۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: مدیریت فرسایش خاک در اراضی کشاورزی با استفاده از نقشه های دقیق هم فرسای باران (مطالعه موردی ایستگاه تحقیقات پخش سیلاب سهرین قره چریان، استان زنجان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص فرسایندگی باران
مقاله فرسایش قطره بارانی
مقاله کشت دیم
مقاله مدیریت فرسایش خاک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نیک کامی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابیان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی ها در سطح دنیا نشان می دهد که به رغم استفاده گسترده از شاخص فرسایندگی EI30 به عنوان بهترین شاخص فرسایندگی باران، در بسیاری از نقاط شاخص مزبور از اعتبار کافی برخوردار نبوده و ضروری است تا با توجه به شرایط جغرافیایی هر منطقه، بهترین شاخص فرسایندگی باران تعیین و بر اساس آن نقشه های دقیق فرسایندگی باران برای مدیریت صحیح و خردمندانه حوزه های آبخیز و اراضی کشاورزی تهیه شود. در این تحقیق ۱۸ کرت رواناب و رسوب در دو تیمار شخم در جهت شیب و شخم عمود بر جهت شیب (هر یک با سه تکرار) در کاربری کشت گندم دیم، در سه طبقه شیب اراضی (۱۲- ۰، ۲۰ – ۱۲ و ۴۰- ۲۰ درصد) در ایستگاه پخش سیلاب سهرین در استان زنجان، احداث شدند. مقادیر رواناب و رسوب هر یک از کرت ها در ۱۴ واقع بارش که منجر به ایجاد رواناب و تلفات خاک شده بود، پایش و اندازه گیری شد. اطلاعات شدت و مقدار رگبارها نیز با استفاده از باران نگار ثبات دیجیتالی واقع در محل ایستگاه، ثبت و مورد استفاده واقع شدند. سپس با توجه به مرور منابع گسترده در سطح جهان، در نهایت ۴۵ شاخص فرسایندگی باران شناسایی شد. با تهیه یک برنامه کامپیوتری با استفاده از زبان برنامه نویسی VB، هر یک از رگبارها تجزیه و تحلیل شده و مقادیر هر یک از شاخص های فرسایندگی باران برای هر یک از رگبارها تعیین شد. مطالعه های تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS بین هر یک از شاخص های فرسایندگی باران و مقادیر تلفات خاک انجام شد. نتیجه نشان داد که در منطقه مورد مطالعه شاخص فرسایندگی I2 (مربع شدت متوسط رگبار) به عنوان بهترین شاخص فرسایندگی باران بالاترین مقدار همبستگی (ضریب همبستگی ۰٫۸۹) را با سطح معنی داری ۱۰۰ درصد با مقادیر تلفات خاک داشته است. در پایان با معرفی فرایند نحوه سنتز نقشه هم فرسای باران در محیط نرم افزار GIS ARC، چگونگی استفاده از آن در مدیریت فرسایش خاک تشریح شده است.