مقاله مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در حسابداری مدیریت از صفحه ۱۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: مدیریت سود و اظهارنظر حسابرس: شواهدی از بخش خصوصی حسابرسی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود
مقاله اظهارنظر حسابرس
مقاله حق الزحمه حسابرسی
مقاله موسسات حسابرسی بخش خصوصی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: حساس یگانه یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانیان نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش شناسایی رابطه میان مدیریت سود و اظهار نظر حسابرسان بخش خصوصی است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره ده ساله، از سال  1381الی ۱۳۹۰ می باشد. تعداد شرکتهای نمونه پژوهش نیز شامل ۱۰۶ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون چند متغیره انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود، اندازه شرکت، سودآوری، نسبت بدهی، حق الزحمه حسابرسی و مالکیت دولتی با تعداد بندهای حسابرسی قبل از بند اظهارنظر رابطه معنی دار دارند. هم چنین یافته های این پژوهش بیانگر آن است که پیچیدگی شرکت، تغییر حسابرس و تغییر مدیریت با تعداد بندهای حسابرسی قبل از بنداظهارنظر رابطه ای معنی دار ندارند. شواهد پژوهش بر این نکته تاکید دارند که رابطه مستقیم میان مدیریت سود و تعداد بندهای حسابرسی می تواند ناشی از افزایش کیفیت حسابرسی در بخش خصوصی باشد.