مقاله مدیریت سود و اطلاعات صورت های مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۴۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: مدیریت سود و اطلاعات صورت های مالی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مربوط بودن
مقاله مدیریت سود
مقاله اقلام تعهدی اختیاری
مقاله اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت
مقاله اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن آبادی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق مربوط بودن سود و ارزش دفتری را در صورت وجود منابع مختلف مدیریت سود از قبیل اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت و کل اقلام تعهدی اختیاری مورد بررسی قرار می دهد. انتظار بر آن است که مربوط بودن سود در شرکت هایی که مدیریت سود اعمال شده است، در مقایسه با شرکت هایی که در آن ها مدیریت سود وجود ندارد، پایین تر باشد. علاوه بر این، در صورت وجود مدیریت سود انتظار می رود که بازار در فرایند ارزیابی قابلیت اتکای خود را از سود به ارزش دفتری انتقال دهد. این مطلب از طریق کاهش در مربوط بودن سود و افزایش در مربوط بودن ارزش دفتری نشان داده خواهد شد. به طور متداول، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود استفاده می شود. سهم این تحقیق تدوین مدل هایی برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلندمدت است. تدوین چنین مدل هایی بررسی تاثیر تفاضلی مدیریت سود را از طریق به کارگیری اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت ممکن می سازد. نتایج نشان می دهد که مدیریت سود بر مربوط بودن تاثیرگذار است. علاوه بر این، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت تاثیر بیشتری بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری دارد.