مقاله مدیریت سود، ریسک سهام و نوسانات درآمد در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۶۵ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: مدیریت سود، ریسک سهام و نوسانات درآمد در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود
مقاله ریسک سهام
مقاله ریسک ویژه
مقاله ریسک سیستماتیک
مقاله نوسانات درآمد
مقاله ریسک عملیاتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری بروجردی پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: سوری داوود
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف گنجویی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسابداری ذاتا نسبت به دستکاری آسیب پذیر بوده، به تبع سود دستکاری شده عملکرد مدیریت را به شکل منصفانه ارایه نمی نماید، و این تحقیق در پی آزمون رابطه بین ریسک های سهام و تغییرات درآمد با یکی از شایع ترین دستکاری های حسابداری به نام مدیریت سود است. در این تحقیق مدیریت سود به عنوان عامل موثر بر سطح EPS با بکارگیر مدل جونز بومی، برآورد شده است و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با رویکرد جملات باقیمانده برای برآورد ریسک های ویژه و سیستماتیک برگزیده شد. ریسک عملیاتی بر اساس نوسانات درآمد با رویکرد شاخص پایه در بازل ۲ برآورد شده است. مدل ارایه شده این تحقیق با دو گروه داده (میان دوره ای و سالیانه) آزمون می شود و برای توضیح دهندگی مناسبتر سه متغیر کنترلی برای آن در نظر گرفته شده است. روش آزمون مدل تحلیل پانلی می باشد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد در صورتیکه داده های سالیانه مبنای تهیه متغیرها باشد تنها رابطه ریسک ویژه با مدیریت سود معنی دار است اما زمانی که متغیرها از داده های میان دوره ای تهیه شوند هر سه ریسک یاد شده با مدیریت سود مرتبط می باشند.