مقاله مدیریت سرمایه فکری در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: مدیریت سرمایه فکری در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سرمایه فکری
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی مدیریت سرمایه فکری در مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارکنان واحدهای جامع، بسیار بزرگ و بزرگ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد ۹۹۸ نفر از کارکنان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسش نامه مدیریت سرمایه فکری بنتیس (۱۹۹۷) است که بر روی کارکنان اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: ۱- بین مدیریت سرمایه فکری دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنادار وجود دارد، ۲- میانگین نمره مدیریت سرمایه فکری منطقه ۳ از مناطق ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ بزرگتر است و بر عکس سایر مناطق ذکرشده به همان اندازه از منطقه ۳ کوچکتر است. منطقه ۴ از منطقه ۲ بزرگتر است و از سایر مناطق کوچکتر است. منطقه ۵ از مناطق ۱، ۲، ۴، ۶، ۱۲، ۱۳ بزرگتر و از سایر مناطق کوچکتر است. منطقه ۷ از مناطق ۱، ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۳ بزرگتر و از سایر مناطق کوچکتر است. منطقه ۸ از مناطق ۱، ۲ و ۶ بزرگتر است و از سایر مناطق کوچکتر است. منطقه ۹ از مناطق ۱، ۲، ۴، ۶، ۸، ۱۲ و ۱۳ بزرگتر است و از سایر مناطق کوچکتر است. منطقه ۱۰ از مناطق ۱، ۲، ۴، ۶، ۱۲ و ۱۳ بزرگتر است و از سایر مناطق کوچکتر است. منطقه ۱۱ از مناطق ۲ و ۶ بزرگتر است و منطقه ۱۲ از مناطق ۲ و ۶ بزرگتر است و منطقه ۱۳ از منطقه ۲ بزرگتر است.