مقاله مدیریت خطر و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در ایمنی ناوگان ریلی تونل البرز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: مدیریت خطر و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه در ایمنی ناوگان ریلی تونل البرز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تونل کاری
مقاله خطر
مقاله ناوگان ریلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: قراری نورالدین
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مقاله مدیریت خطر فرآیند حمل و نقل ریلی یک تونل بلند را حین پیشروی بررسی می کند.
روش کار: آنالیز خطر با استفاده از روش تحلیل حالات شکست و پیامدها و بر اساس توصیه های QS9000 و SAE J1739 انجام شد. حالات بالقوه ۸ شکست تعیین و اثرات هر شکست مشخص گردید. با استفاده از شدت پیامد هر شکست، علل بالقوه و احتمال وقوع آن، عدد اولویت خطر هر شکست محاسبه و با استفاده از اعداد خطر بدست آمده، کلیه مخاطرات رتبه بندی شدند. اثربخشی اقدامات پیشگیرانه توصیه شده نیز محاسبه و تعیین گردید.
یافته ها: نتایج بدست آمده نشان داد که کلیه شکست های مطالعه شده دارای بالاترین شدت پیامد یعنی ۱۰ می باشند، لذا در گروه شکست های بحرانی دسته بندی شدند. سایش چرخ لکوموتیو و واگن ها، دارای بیشترین احتمال وقوع یعنی ۶ و شکستگی طولی ریل دارای رتبه تشخیص ۶ یعنی کمترین احتمال تشخیص در میان کلیه شکست های مطالعه شده هستند. در شرایط موجود، برهم خوردن تراز عرضی تراورس و خرابی ریل با عدد اولویت خطر ۲۰۰ بالاترین خطر را دارند.
نتیجه گیری: اعمال کنترل های توصیه شده بطور قابل توجهی بر کاهش حوادث و توقف کار تاثیر دارد.