مقاله مدیریت توسعه فضاهای سبز در نماهای شهری و ارایه مدل مفهومی در جهت ارتقای محیط زیست (مطالعه موردی بزرگراه شهید صیاد شیرازی–مناطق ۴ و ۷ تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: مدیریت توسعه فضاهای سبز در نماهای شهری و ارایه مدل مفهومی در جهت ارتقای محیط زیست (مطالعه موردی بزرگراه شهید صیاد شیرازی–مناطق ۴ و ۷ تهران)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت توسعه فضای سبز
مقاله نماهای شهری
مقاله ارتقای محیط زیست
مقاله مدیریت شهری
مقاله فضای سبز عمودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لاهیجانیان اکرم الملوک
جناب آقای / سرکار خانم: مهنام مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طراحی توسعه فضای سبز عمودی بزرگراه شهید صیاد شیرازی در بر گیرنده مناطق ۴ و ۷ شهرداری تهران هدف مورد بررسی در این پژوهش بوده است.
این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی است. در چارچوب طرح جامع کیفیت محیط شهری بزرگراه با در نظر گرفتن ساختار کالبدی بدنه های طرفین بزرگراه ۹ زون بندی انجام و سپس طراحی فضای سبز آن با ویژگی های گیاهان مناسب در هر کدام از پهنه های مزبور انجام شد.سپس با استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین شهروندان محله های حاشیه بزرگراه شهید صیاد شیرازی در حد فاصل مناطق ۴ و ۷ شهرداری تهران نظر سنجی به عمل آمد.پرسشنامه بر اساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه و تنظیم گردیده است. پرسشنامه مشتمل بر ۲۲ سوال بسته و تعداد ۵ سوال باز که سوالات پاسخ بسته ۵ گزینه ای است.
بر اساس اهداف تحقیق سه فرضیه تنضیم شد و با استفاده از نرم افزار spss و Excell مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته های تحقیق به این ترتیب نتیجه گیری شد که : فرضیه شماره (۱) «ایجاد فضای سبز عمودی و غیر عمودی در محورهای شهری و بزرگراهی و همچنین در نماهای ساختمان ها به کیفیت زیست محیطی کمک می کند» متغیر های تحقیق در سطح معنی داری متغیر های تحقیق دارای همبستگی هستند فرضییه تائید شد. فرضیه شماره (۲) تحقیق «توسعه سرانه فضاهای سبز مناطق ۴ و ۷ منجر به زیباسازی منظر شهری خواهد شد » با بررسی متغیرها و ضریب همبستگی مربوطه تائید شد. فرضیه شماره (۳) تحقیق « اجرای طرح های فضای سبز عمودی وغیر عمودی به توسعه شهری انجامد» در سطح معنی داری دارای همبستگی بوده و تائید شدند.
در طراحی ها از تنوع گیاهی با توجه به زمان های خزان و رنگ های متفاوت استفاده گردد.پرهیز از طراحی برای نماهای طراحی شده شهری انجام شده و ، طراحی برای بسترهایی امکان پذبرباشد که مجاورت آن زمین مناسب برای کاشت گیاهان وجود داشته باشد. در طراحی می توان از سایر عناصر مانند حضور آب و نورپردازی در جهت ارتقا هرچه بیشتر کیفیت استفاده نموده. دیواره پادگان ها به دلیل عدم وجود زمین مناسب برای کاشت گیاهان، بستر مطلوبی به حساب نمی آیند. که طراحی برای نماهای فرعی ساختمان های رو به بزرگراه بایدتهیه شود. از اختلاف سطوح و شیب های موجود در بسترهای طراحی می توان استفاده نمود.توصیه می شود در بسترهای انتخابی ترکیبی از انواع المان ها مانند احجام سبز، درخت، گیاهان رونده، بوته و مانند آن استفاده نمود.با توجه به تجارب و سابقه موجود بهتر است از گیاهان ریشه دار در خاک در طراحی ها استفاده نمود. زیرا بیشترین میزان مقاومت در برابر تغییرات حرارت به خصوص سرما را خواهند داشت.