مقاله مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۴۲ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: مدیریت تلفیقی علف های هرز کلزا با استفاده از مدیریت کود و تراکم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله تراکم
مقاله کود
مقاله توانایی رقابتی
مقاله علف هرز
مقاله اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بذرافکن زهره
جناب آقای / سرکار خانم: میری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خادم حمزه حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی تاثیر تراکم و میزان مصرف کود نیتروژن در مراحل مختلف بر عملکرد و قدرت رقابت با علف های هرز در کلزا (Brassica napus)، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷-۸۸ در منطقه نقش رستم مرودشت به صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارها شامل چهار تراکم ۵۰، ۸۰، ۱۱۰ و ۱۴۰ بوته در مترمربع و میزان مصرف کود نیتروژن به میزان مقدار توصیه شده (۳۳۰ کیلوگرم در هکتار)، ۳۰ درصد بیشتر از میزان توصیه شده (۴۳۰ کیلوگرم در هکتار) و ۳۰ درصد کمتر از میزان توصیه شده (۲۳۰ کیلوگرم در هکتار) بود. نتایج نشان داد که عملکرد دانه، تعداد خورجین در بوته، وزن هزار دانه و تعداد کل علف های هرز و وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفتند ولی فقط وزن خشک علف های هرز تحت تاثیر کود نیتروژن قرار گرفت. بیشترین عملکرد دانه در تراکم ۱۱۰ بوته در مترمربع و مصرف ۳۳۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره، بیشترین تعداد خورجین در بوته در تراکم ۵۰ بوته در مترمربع و مصرف ۴۳۰ کیلوگرم کود، بیشترین وزن هزار دانه در تراکم ۱۱۰ بوته در مترمربع، بیشترین تعداد علف های هرز در تراکم ۵۰ بوته در مترمربع و بیشترین وزن خشک علف های هرز در تراکم ۵۰ بوته در مترمربع بدست آمد.