مقاله مدیریت بدن و هویت اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان دختر و پسر شهر ساری) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در جامعه شناسی مطالعات جوانان از صفحه ۹ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: مدیریت بدن و هویت اجتماعی (مورد مطالعه: جوانان دختر و پسر شهر ساری)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت بدن
مقاله هویت
مقاله جوانان
مقاله نگرش جنسیتی
مقاله دینداری
مقاله نگرش فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادیبی سده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی اکردی سیدهادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در مدرنیته متاخر، بدن به محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن این امکان را برای افراد فراهم می کند تا روایت مشخصی از هویت خویش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای دیگران قراردهند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مدیریت بدن و هویت اجتماعی جوانان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق، جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله شهر ساری می باشد. حجم نمونه ۳۸۴ نفر است که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد و به روش خوشه ای اجرا شده است. در مجموع نتایج حاکی از آن است، امروزه تلاش های زیادی از سوی جوانان در باب داشتن ظاهر و بدنی زیبا انجام می گیرد تا از این طریق، هویت متمایزی را که جوانان می خواهند از خود در اجتماع نشان دهند، حاصل شود. بدین سان جستجو برای داشتن چهره و ظاهری زیبا و اندام کامل بیش از آنکه با طرد هویت آنان مرتبط باشد، با پذیرش هویت از سوی آنان همراه است.