مقاله مدیریت بحران و ارزیابی ریسک شهر قاین بر اساس ماتریس ریسک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در برنامه ریزی منطقه ای از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: مدیریت بحران و ارزیابی ریسک شهر قاین بر اساس ماتریس ریسک
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی ریسک
مقاله ماتریس ریسک
مقاله آسیبپذیری
مقاله GIS
مقاله احتمال وقوع
مقاله شهر قاین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی سجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رویدادهای مهم دهه های اخیر جهان از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و انسانی بیانگر این است که جوامع بشری پیوسته دستخوش حوادث طبیعی و تمایلات مخرب انسانها بوده است و یکی از چالش های بزرگ آدمی در طول تاریخ سکونت خود بر روی کره زمین، مواجهه شدن با حوادث طبیعی و غیر طبیعی و حفاظت از جان و مال خود در مواجهه با آنها بوده است. در این پژوهش ابتدا با توجه به تاریخچه، موقعیت نسبی و اطلاعات موجود ملی و منطقه ای شهر قاین، فهرست ۳۱ نوع مخاطره که شهر را تهدید می کند، شناسایی و بر مبنای دو عامل اصلی احتمال وقوع و آسیب پذیری مخاطرات، با مقادیر خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد با استفاده از روش دلفی دسته بندی شد و در ادامه با تشکیل ماتریس ریسک، جهت مدیریت صحیح بحران و بهره گیری از مدل AHP با استفاده از نرم افزار GIS اقدام به تفکیک سطوح خطرپذیر منطقه برای بحران هایی که در قسمت قرمز رنگ ماتریس و با ریسک بالا قرار داشتند، انجام گرفت. نتایج حاصل از خروجی مدل نشان می دهد که ۴۷٫۴۴ درصد از محدوده مورد مطالعه دارای وضعیت با ریسک کم تا بسیار کم، ۲۶٫۱۴ درصد دارای وضعیت با ریسک متوسط و ۲۶٫۴ درصد از محدوده مورد مطالعه نیز در شرایط با ریسک بالا تا بسیار بالا قرار دارد. لذا لزوم توجه هر چه بیشتر به امر برنامه ریزی شهری و مدیریت بحران را در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران را از طرف مسوولین این شهر طلب می کند.