مقاله مدیریت اعزام اورژانس پیش بیمارستانی با استفاده از امتیازهای هشدار اولیه فیزیولوژیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت سلامت از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: مدیریت اعزام اورژانس پیش بیمارستانی با استفاده از امتیازهای هشدار اولیه فیزیولوژیک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماران داخلی
مقاله امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک
مقاله اورژانس پیش بیمارستانی
مقاله مدیریت اعزام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمیان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خالصی نادر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تورده مائده
جناب آقای / سرکار خانم: نقی پور مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اورژانس پیش بیمارستانی در ایران نیازمند حرکت به سمت ارائه خدمات مبتنی بر شواهد است. هدف این مطالعه ارزیابی کارآیی سیستم امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک جهت مدیریت اعزام بیماران داخلی می باشد.
روش کار: این پژوهش از نوع مقطعی است. جامعه مورد پژوهش بیماران داخلی اعزام شده توسط اورژانس پیش- بیمارستانی استان سمنان می باشند. ابزار گردآوری داده ها سیستم امتیازات هشدار اولیه فیزیولوژیک می باشد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسون) و توسط نرم افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میانگین امتیاز فیزیولوژیک واحدهای مورد پژوهش ۲٫۳۸±۲٫۴۲ بود. ۲۸٫۹ درصد از افراد اعزام شده به بیمارستانها نیاز به درمان اورژانسی نداشتند و رابطه معنی داری بین نیاز بیماران به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی و نمرات هشدار اولیه فیزیولوژیک آنها وجود داشت.
نتیجه گیری: سیستم امتیاز هشدار اولیه فیزیولوژیک ابزار مناسبی جهت مدیریت اعزام بیماران داخلی نیازمند به خدمات اورژانس پیش بیمارستانی می باشد. اما در شناسایی بیمارانی که به خدمات اورژانسی فوری نیاز ندارند با چالش مواجه است، بنابراین تصمیم گیری در مورد استفاده از این ابزار در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی نیازمند مطالعات گسترده تر می باشد.