مقاله مدیریت استفاده و بهره برداری آب حاصل از چگالش رطوبت هوا در کولر گازی های شهر بندرعباس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله پزشکی هرمزگان از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: مدیریت استفاده و بهره برداری آب حاصل از چگالش رطوبت هوا در کولر گازی های شهر بندرعباس
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رطوبت هوا
مقاله تولید آب
مقاله چگالش آب
مقاله بندرعباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محوی امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور ولی
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحه گر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جو زمین حاوی مقادیر میلیاردها مترمکعب آب شیرین است که می تواند به عنوان یک منبع تامین آب به ویژه در مناطق شرجی ساحلی مورد توجه قرار گیرد، لیکن نکته مهم در این زمینه، نحوه استحصال و برداشت اقتصادی این آب است. آب استحصالی از کولرگازی ها، آبی است که بدون صرف هیچگونه هزینه و به عنوان محصول جانبی و اغلب مزاحم تولید می گردد. هدف از این مطالعه، بررسی کمیت و کیفیت شیمیایی آب استحصالی از کولرهای گازی شهر بندرعباس است.
روش کار: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در فاصله زمانی ابتدای خرداد تا ابتدای دیماه ۱۳۸۹ انجام شد. تعداد ۶۶ نمونه به صورت تصادفی خوشه ای (شهر بر حسب تراکم جمعیت و دوری و نزدیکی به ساحل به ۴ خوشه تقسیم شده است) برداشت شد. آزمایش های کیفی شیمیایی (سختی کل، قلیائیت، کل املاح محلول، هدایت الکتریکی، کدورت و pH) و سنجش کمیت بر روی آنها انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای t و آنالیز واریانس استفاده شد.
نتایج: آب استحصالی دارای pH اسیدی نزدیک به خنثی بوده و املاح، قلیائیت و سختی کمی دارد. میانگین تولید آب در کولرهای دو تکه از انواع پنجره ای بیشتر است ولی به طور میانگین آب استحصالی از هر کولر حدود ۳۶ لیتر در روز بود.
نتیجه گیری: با لحاظ نمودن برخی فرضیات، حدود ۴۶۸۰ تا ۹۳۶۰ متر مکعب در روز آب از این کولرها قابل استحصال است که تقریبا برای اکثر موارد شهری و نیز اغلب کاربردهای صنعتی مناسب است.