سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سارا مرادی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران
علی حق طلب – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
علیرضا فضلعلی – گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده:

ضریب اکتیویته فاز مایع در محاسبات تعادلات فازی بخار- مایع دارای اهمیت بسیار است. توابع مختلفی در این زمینه وجود دارد. یکی از معادلات مشارکت گروهی مدل UNIFAC-NRF می باشد. در این تحقیق محاسبه پارامترهای برهمکنش دوتایی مدل مذکور برای سامانه های آب و الکل انجام شده است. در این جا برای افزایش دقت، پارامتر برهمکنش تابع خطی از دما در نظر گرفته شد. در ادامه، فشار حباب و دمای شبنم محلول های آب- الکل محاسبه شده و نتایج حاصله با داده های آزمایشگاهی مقایسه و تطابق بسیار خوبی مشاهده شد. علاوه بر آن خطای حاصل از این مدل محاسبه و با خطای حاصل از مدل UNIFAC مقایسه گردید. نتایج مدل نشان می دهد که دقت مدل UNIFAC-NRF از مدل UNIFAC بیشتر است.