سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا رستگار – آزمایشگاه سیستمهای نرم افزاری دانشکدهمهندسی کامپیوتر و فناوری اطلا
محمدرضا میبدی –

چکیده:

اتوماتای سلول ی برای مدل کردن سی ستمهایی مناسب است که قطعیت در تغییر حالات سیستم وجود داشته باش د. در حالیکه اغلب سیستمهای واقعی پیچیده بوده و ویژگی نوی زی بودن و عدم قطعیت و احتمالی بود ن در آ نها دیده می شو د و به همین دلیل برای مدل کردن چنین سیستم هایی استفاده از اتوماتای سلولی با قوانین قطعی منطقی به نظر نمی رس د. در این مقاله از ترکی ب یادگیریQ با اتوماتای سلولی مدل جدیدی به نام یادگیریQ سلول ی ۱ معرفی میگردد. این مدل جدید با استفاده از قابلیت های یادگیری Q مشکل نبود عدم قطعیت در تغییر حالات در اتوماتای سلولی را تا حدودی مرتفع می ساز د. کاربرد این مدل ترکیبی در مساله تخصیص کانال در شبکه های سلولی مخابراتی مورد بررسی قرار میگیرد