سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معین کمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد
امین اله معصومی – استادیاران گروه ماشینهای کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصف
سیدجلیل رضوی –

چکیده:

خیساندن دانه ها در فرآیند پوسته گیری و پخت آنها بهمنظور نرم شدن پوسته و هسته آنها وجذب رطوبت معمول می باشد. مقدار آب جذب شده توسط دانه های مختلف در مدت زمان غوطه وری در آب متفاوت است. هم چنین دمای آب در میزان رطوبت جذب شده تأثیر دارد. کاربرد مدل M(t)=Mo+t/(K1+K2t) ،Peleg به منظور تعیین مقدار رطوبتجذب شده سه نوع جو (ریحان ۰۳ ، فجر و ۸۶۲MB در خلال غوطه وری آنها در آب با دماهای مختلف بررسی گردیدند. آزمایشات در سه سطح درجه حرارت ۱۰ ۲۰ و ۴۵ سانتیگراد و در سه تکرار انجام گردید. از رویه رگرسیون نرم افزارSASبرای تعیین ضرایبK1 و ۲ K در مدل Peleg برای هر نمونه جو در حرارت های مختلف استفاده گردید آزمایشات نشان دادند که با افزایش درجه حرارت ضریبK1بصورت خطی کاهش داشته است در حالیکه تغییراتضریبK2جزئی بود.