سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سعید طباطبایی – کارشناس روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مشاور روابط عمو
الهام شامرادی – کارشناس روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و کارشناس ارشد تح

چکیده:

این مقاله به آسی بشناسی شرایط فعلی روابط عمومی (وجه ارتباطی مدیریت) در پروژههای سدسازی اشاره دارد. چراکه نگرش صرفاً مهندسی در این پروژهها در کشور و کم اهمیت دانستن مهندسی افکار عمومی، عوارض و موانع فراوانی پیش روی مدیران اجرایی قرار داده است. این مقاله بر آن است با طرح این مسئله اولاً آن را به مدیران و مجریان پروژههای سدسازی معرفی کرده و در مرحله دوم راهحل این مشکل را با ارائه مدل کاربردی روابطعمومی استراتژیک ارائه دهد. در روابطعمومی استراتژیک علاوه بر وظایف جاری و سنتی روابطعمومی، تصمیماتی مانند امور عمومی، تحلیل موقعیت، مدیریت مسائل اجتماعی، ارتباط با گروههای اجتماعی، برنامهریزی، ارتباطات بحران، اطلاعرسانی عمومی، ارتباط با ذینفعان، لابیکردن و ارتباط با سرمایهگذاران و … را افزوده شدهاست. در این طرح روابط عمومی بهعنوان بازوی ارتباطی مدیریت قادر به تحلیل موقعیت، افکارسنجی، تحقیق و پژوهش و برنام هریزی و در نتیجه توانایی حل مسئله است. تلاش برای استفاده از قابلیتهای کارگزاران روابط عمومی و جامعهشناسی در ساختار سازمانی پروژهها از جمله راه کارهای این مدل است. اهمیت اجرایی شدن نگرش استراتژیک به روابط عمومی نیز به دلیل کاهش تنش و چالش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در منطقه اجرای پروژه معرفی شده است. کاهش این تنش ها در دراز مدت کارکرد پنهانی هم دارد و آن کاهش انتقادات و اخبار منفی درباره پروژههای سدسازی است.