سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهرام محمدی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی و تربیت بدنی دانشگاه

چکیده:

هدف اصلی این مقاله ارائه یک مدل کاربردی برای مدارس جهت ارتقای روحیه خودباوری در دانش آموزان بوده است. شیوه عمل در این مدل بر این قرار گرفته است که: کمیته ای به نام کمیته ی خودباوری با ریاست یکی از اعضای شورای دانش آموزی و عضویت نمایندگان کلاس ها و رشته های موجود در مدرسه به کمیته های شورای دانش آموزی مدرسه افزوده می شود. این کمیته که بر اساس تقویت هویت ملی دانش آموزان و پایبندی به اهداف و آرمانهای کشور شکل گرفته است، به صورت نظام مند جلسات خود را ماهانه برگزار می کند. موضوعات مطرح شده در این کمیته مرتبط با توانمندی ها و موفقیت های مدرسه، شهرستان، استان و کشور در زمینه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. نتایج برگزاری جلسات در تابلوی خودباوری مدرسه که به این منظور اختصاص یافته است، به سایر دانش آموزان منعکس می شود. این مدل در سال ۱۳۸۹ در هنرستان فنی و حرفه ای آزادی شهرستان دهگلان، مورد آزمایش قرار گرفته است و اثربخشی آن به – تحصیلی ۹۰ تأیید رسیده است. برای آزمون رابطه مولفه های بکار رفته بر فرایند بهبود خودباوری از آزمون تفاوت میانگینها استفاده گردیده است. داده های بدست آمده از آزمون t وابسته نشان داد که بین میانگین مولفه های خودباوری در دانش آموزان هنرستان فنی آزادی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ در پژوهش حاضر تفاوت معناداری وجود دارد. در نتیجه مطابق با این نتایج می توان گفت که مولفه های بکار رفته در ارتقای میزان خودباوری در دانش آموزان هنرستان فنی آزادی اثر گذار بوده است.