سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمدتقی فاطمی قمی – استاددانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجتبی حاجیان حیدری – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
سعید جابری –

چکیده:

یکی از ارکان اصلی درهرزنجیره تامین تامین کنندگان هستندبرای انتخاب تامین کنندگان مناسب که قادر به تامین نیازهای مشتری باشند اهداف گوناگونی را میتوان درنظر گرفت کهگاهی این اهداف درتضاد بایکدیگر قرار دارند و باید بین آنها تعادل برقرار گردد ازاین رو مساله انتخاب تامین کننده درزمره مسائل چندهدفه قرارمیگیرد گاهی اوقات ارضای کامل تقاضای مشتری بهعلت احتمالی بودن آن ممکن نیست بلکه برقراری این شرط با یک احتمال معقول سطح سرویس مطلوب است ممکن است سطح سرویس نیز فازی باشد که دراین حالت محدودیت ارضای تقاضا بصورت فازی برقرار خواهد بود درعمل ازمکانیزم تخفیف برای رونق کسب وکار درزنجیره تامین استفاده فراوانی می شود لذا دراین مقاله با درنظر گرفتن شرایط تخفیف برای چندین کالا یک مدل چندهدفه فازی برای انتخاب تامین کننده ارایه شده است.