مقاله مدل پیشگوی ظرفیت عملی به شیوه شمارش گام های روزانه در مردان ۶۵-۴۰ ساله با سبک زندگی فعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۵۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: مدل پیشگوی ظرفیت عملی به شیوه شمارش گام های روزانه در مردان ۶۵-۴۰ ساله با سبک زندگی فعال
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمادگی قلبی-عروقی
مقاله گام شمار
مقاله مدل های پیشگو
مقاله فعالیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: فرهپور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: حیدریان پور علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، ارائه یک مدل غیرورزشی پیشگوی VO2max با استفاده از متغیر فعالیت بدنی اندازه گیری شده به وسیله دستگاه گام شمار در مردان ۶۵-۴۰ ساله، سالم با سبک زندگی فعال است. به این منظور از ۶۹ آزمودنی برای توسعه و اعتبارسنجی مدل پیشگو استفاده شد. ظرفیت عملی با استفاده از از تست یک مایل پیاده روی راکپورت اندازه گیری شد. شاخص های ترکیب بدن اندازه گیری شدند. فعالیت بدنی به وسیله گام شمار (Hj-113 Omron) در طول روز به مدت ۲ هفته متوالی اندازه گیری شد. همبستگی معناداری بین VO2max با متغیرهای مستقل ترکیب بدن و گام های روزانه مشاهده شد (۰٫۰۵>p). همچنین گام های روزانه به طور معناداری با VO2max ارتباط داشت (R=0.70). آنالیز رگرسیون چندمتغیره نشان داد که VO2max با بهره گیری از متغیرهای سن، وزن، نسبت کمر به لگن و تعداد گام روزانه قابل پیشگویی است (p<0.001،.(R=0.92 ،SEE=1.4 ml/kg/min  هنگام استفاده از مدل پیشگو برای برآورد ظرفیت عملی آزمودنی ها،VO2max  پیشگویی شده و اندازه گیری شده همبستگی معناداری با یکدیگر داشتند (۰٫۰۰۵>p، R=0.86). به نظر می رسد که گام های روزانه متغیر مفیدی برای مدل های غیرورزشی ظرفیت عملی در مردان میانسال است. احتمالا این مدل دقت مدل های رگرسیون را برای پیشگویی دقیق تر VO2max در مطالعات گسترده مرتبط با سلامت افزایش خواهد داد.