سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

علیرضا ترکیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست- منابع آب، دانشگاه تهران
فاطمه ترابی – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست- منابع آب، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه سیستم آب شهری تبریز با استفاده از روش پویایی سیستم ها مدل شده است. مدل پویایی سیستم ها برای شهر تبریز شامل منابع تأمین کننده آب (آب زیرزمینی، آب سطحی وارد شده و فاضلاب تصفیه شده)، منابع اصلی مصرف کننده (خانگی، صنعتی، اداری و تجاری)، درآمد ها (بودجه دولتی و منفعت ناشی از فروش آب) و هزینه های سیستم (احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب و خط انتقال آب) را در نظر می گیرد. اندرکنش منابع آب شهری با جنبه های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تأمین و تقاضای آب، سیستم پیچیده ای را ایجاد می کند که تحلیل آن صرفاً بر اساس نگرشی جامع و با رویکرد پویایی سیستم ها امکان پذیر است. نتایج این تحلیل برای آب شهری تبریز، می تواند مدیران را به ابزاری تصویری و قابل درک برای فهم علل کاهش منابع رهنمون گردد. این مدل هم چنین روند تغییرات بیلان آب در ۱۰ سال آینده و تأثیر سناریوهای مدیریتی هم چون اجرای طرح تصفیه فاضلاب و هم چنین احداث خط دوم انتقال آب شیرین از زرینه رود را ارائه می کند.