سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی فاضلی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس
میرمهدی سیداصفهانی – دانشیار مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

به منظور تعیین انواع کارایی فنی و مقیاس در صنعت آب ایران تعیین مهمترین عوامل اثر گذار بر کارایی و بهره وری صنعت رتبه بندی شرکت ها از نظر درجه کارایی مقایسه آنها و ارایه پیشنهاداتی جهت بهبود بهره وری دراین صنعت تحقیقی تحت عنوان مدل پایش بهره وری در صنعت آب انجام شد دراین تحقیق پس از تعریف عوامل ورودی و خروجی موثر برصنعت آب با استفاده از ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان صنعت اقدام به جمع آوری داده های مورد نظر طی سالهای ۸۵ تا ۸۷ شد سپس به منظور تدوین مدل پویای بهره وری و اندازه گیری تغییرات بهره وری در طی زمان محقق از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده ها استفاده کرد سپس به منظور لحاظ نمودن اولویت ها و ترجیحات مدیران صنعت پرسشنامه هایی به روش مقایسات زوجی تهیه و میان کارشناسان صنعت توزیع و نتایج به صورت محدودیت های وزنی نسبی وارد مدل شد