مقاله مدل یابی معادلات ساختاری حجاب و عفاف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جامعه شناسی زنان (زن و جامعه) از صفحه ۴۷ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: مدل یابی معادلات ساختاری حجاب و عفاف
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حجاب
مقاله عفاف
مقاله آگاهی
مقاله باور
مقاله التزام عملی
مقاله مدل معادلات ساختاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طیبی نیا موسی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله که برگرفته از یک طرح پژوهشی است، بررسی ابعاد حجاب و عفاف (آگاهی، باور و التزام عملی) و طراحی مدل معادلات ساختاری آن در بین دانش آموزان دختر دبیرستانی در استان همدان می باشد. روش مورد استفاده پیمایشی و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از یک نمونه ۱۰۶۹ نفری از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و طبقه ای تصادفی گردآوری شده است. مهمترین نتیجه این مطالعه آن است که رابطه دو سویه حجاب و عفاف یک رابطه مثبت و معنادار است؛ یعنی بر هم تاثیر گذاشته و از هم تاثیر می پذیرند. اما اثر مدل عفاف بر حجاب (۰٫۷۶) بیش تر از اثر مدل حجاب بر عفاف (۰٫۶۱) بوده و شاخص های برازش آن قویتر و مناسب تر می باشند. بر اساس نتایج تحلیل معادلات ساختاری مهمترین معرف متغیر مکنون عفاف، باور بوده و پس از آن به ترتیب، التزام عملی و آگاهی قرار دارند. هم چنین معرف های متغیر مکنون حجاب به ترتیب اهمیت عبارتند از: التزام عملی، باور و آگاهی.