مقاله مدل یابی روابط بین رهبری اخلاقی و حاکمیت بالینی با توانمندسازی روانشناختی در پرستاران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: مدل یابی روابط بین رهبری اخلاقی و حاکمیت بالینی با توانمندسازی روانشناختی در پرستاران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری اخلاقی
مقاله حاکمیت بالینی
مقاله توانمندسازی روانشناختی
مقاله مدلیابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی گونا
جناب آقای / سرکار خانم: جوانک ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری ماهدخت
جناب آقای / سرکار خانم: شهودی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: رهبری اخلاقی به عنوان رویکرد نوینی در چشم انداز رهبری پا به عرصه ظهور گذاشته و با اولویت دادن به اخلاقیات در سازمان، زمینه را برای ایجاد و ارتقای اثربخشی فردی و سازمانی فراهم نموده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف مدل یابی روابط بین رهبری اخلاقی و حاکمیت بالینی با توانمندسازی روانشناختی در میان پرستاران بیمارستان های دولتی شهر کرمانشاه در سال ۱۳۹۳ انجام شد.
روش ها: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران بیمارستان های دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه (۵۵۰ نفر) بود که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، ۱۶۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های رهبری اخلاقی، حاکمیت بالینی و توانمندسازی روانشناختی بودند که روایی و پایایی آنها، بررسی و مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که روابط رهبری اخلاقی با حاکمیت بالینی (P<0.01) و توانمندسازی روان شناختی (P<0.01) معنادار است. همچنین بین حاکمیت بالینی با توانمندسازی روان شناختی (P<0.05) رابطه معناداری وجود داشت. بر اساس نتایج پژوهش، رهبری اخلاقی به صورت مستقیم و با واسطه حاکمیت بالینی بر توانمندسازی روانشناختی پرستاران تاثیرگذار بود (P<0.05).
نتیجه گیری: تکیه بر اخلاقیات و رهبری اخلاق مدار در بیمارستان، ضمن آماده سازی فضا و بافت برای افزایش اثربخشی رویکرد حاکمیت بالینی، احساس توانمندسازی روانشناختی را در پرستاران ارتقاء می دهد. بر این اساس، ضرورت توجه به مباحث اخلاقی در بیمارستان احساس می شود.