مقاله مدل یابی تاثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۰۷ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: مدل یابی تاثیر رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رهبری
مقاله تحول گرا
مقاله عدالت سازمانی
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله وزارت ورزش و جوانان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: علی دوست قهفرخی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور تحلیل رابطه رهبری تحول گرا و عدالت سازمانی با رفتارهای شهروندی سازمانی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان انجام گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه چندعاملی رهبری، پرسشنامه عدالت سازمانی و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی استفاده شد. از مجموع ۲۸۰ پرسشنامه توزیع شده بین کارشناسان وزارت ورزش و جوانان، ۲۲۰ پرسشنامه (۷۸٫۵ درصد) قابل استفاده بود که به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی چندگانه، رگرسیون چندمتغیره و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که رهبری تحول گرا دارای ضریب اثر ۰٫۳۶ بر رفتار شهروندی سازمانی است. همچنین با توجه به ضریب اثر ۰٫۵۵ رهبری تحول گرا بر عدالت سازمانی و ضریب اثر ۰٫۴۴ عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی، ضریب اثر کل رهبری تحول گرا بر رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۶۰ به دست آمد. مدل ارائه شده در این پژوهش تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم رهبری تحول گرا از طریق عدالت سازمانی را بر رفتارهای شهروندی سازمانی تایید کرد. در نتیجه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان با به کارگیری این شیوه رهبری علاوه بر افزایش ادراک کارکنان از عدالت سازمانی، می توانند بروز رفتارهای شهروندی سازمانی و در نهایت عملکرد سازمان خود را ارتقا بخشند.