سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل اکبرپور – استاد یار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محمد کبارفرد – دانشجو کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس
مجتبی علی پرست – کارشناس ارشد عمران آب

چکیده:

با افزایش قدرت رایان هها در عصر حاضر استفاده از مد لهای عددی در حل مسائل پیچیده جریان سیال در رودخان هها، سواحل و ساز ههای هیدرولیکی به شدت توسعه یافته است. با کاربرد مد لهای ریاضی و اطمینان از نتایج آن، م یتوان درصد عمد های از هزینه مد لهای فیزیکی را کاهش داد. هدف از این تحقیق بررسی استفاده از رو شهایی با قدرت دقت تفکی کپذیری مرتبه بالاتر در روندیابی سیل با استفاده از مدل عددی است. ابتدا معادلات آب کم عمق به روش حجم محدود روی شبکه ب یسازمان مثلثی به مرکزیت سلول حل شد هاند، روش به کار رفته، روشHLL بر اساس حل تقریبی مسئله ریمان بود. سپس از یک روش مرتبه سوم زمانی و روش با قدرت تفکیک بالای مکانی و اثر اعمال آنها در حل عددی معادلات آب کم عمق استفاده شد. نتایج مدل با چند مثال استاندارد که که نتایج آن در تحقیقات گذشته آمده بود، مقایسه شد که موید کارآیی مدل بود.