سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس صفری علیقیارلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
رسول واعظ ترشیزی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
عباس پاکدل – دانشیار دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق به منظور تعیین بهترین مدل سیگموئیدی توصیف کننده ی منحنی تواید تخم مرغ از رکوردهای لاین گوشتی مادری آرین متعلق به دو نسل استفاده شد. برای این منظور پنج مدل سیگموئیدی شامل تابع گویا، چند جمله ای درجه سوم، چند جمله ای در جه دوم، لگاریتمی و لجستیک ارزیابی شدند. تمام توابع با استفاده از نرم افزار CurveExpert 1.3 و SAS برازش داده شده و سپس بر اساس ضریب تعیین تصصیح شده ( R2adj) با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که تابع گویا و چند جمله ای درجه سوم نسبت به سایر توابع مطالعه شده در این تحقیق، به نحو مطلوبتری منحنی تولید تخم مرغ را توصیف می کند که می توان برای اهداف تولیدی در لاین گوشتی مادری به کار برد .