سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرناز محمد پور – بابلسر،دانشگاه مازندران،دانشکده علوم ریاضی،هیئت علمی گروه آمار
معصومه شیراوژن – بابلسر،دانشگاه مازندران،دانشکده علوم ریاضی،دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله به معرفی مدل اتورگیسور بروبیت ترتیبی(AOP)که به عنوان تعمیم مدل بروبیت ترتیبی(OP)در نظر گرفته می شود،می پردازیم.جهت براورد پارامترهای مدل نیاز است که در ابتدا روش نمونه گیری گیبز استاندارد را ارائه کنیم.اما به علت خواص بد همگرایی این نوع نمونه گیری،با استفاده از یک گروه ویژه ای از تبدیلات روی فضای نمونه،نمونه گیری گیبز مونت کارلوی چند شبکه ای گروهی متحرک(GM_MGMC)را بسط خواهیم داد.برای مقایسه مدل فوق با دیگر مدل ها،معیار فاکتوربیز را ارائه می کنیم.ابتدا یک روش براورد برای توابع درستنمایی حاشیه ای ارائه داده که توسط آن می توان فاکتورهای بیزی را محاسبه نمود.با براورد فاکتورهای بیز متناظر،می توان برتری مدل AOP نسبت به مدل OP را به اثبات رساند.